eletter
LTC
Datacenter
cockpit60
HDC
ร้องเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
9 ต.ค. 61  16/61 : บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการดำเนินงานการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
27 มี.ค. 61  10/61 : บันทึกข้อความ เรื่อง ขอแจ้งประกาศการตรวจสอบบุคลากรเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
23 มี.ค. 61  9/61 : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลเซกา
23 มี.ค. 61  8/61 : ขั้นตอนการรับผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
23 มี.ค. 61  7/61 : บันทึกข้อความเรื่อง รายงานผลการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
23 มี.ค. 61  6/61 : บันทึกข้อความ หน่วยงานไตเทียม เรื่องขอนุมัติรายการตามโครงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
22 พ.ย. 60  72/60 : ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งบลงทุนประจำปีงบประมาณ2561ของโรงพยาบาลพรเจริญ
13 พ.ย. 60  71/60 : ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งบลงทุน งบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลเซกา
10 พ.ค. 60  38/60 : ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการฝึกซ้อมการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)
2 พ.ค. 60  22/60 : ประชาสัมพันธ์ ขอความรวมมือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซกาทุกท่าน
27 เม.ย. 60  21/60 : ประชาสัมพันธ์ คู่มือฟอกไตเทียมสำหรับประชาชน
25 เม.ย. 60  19/60 : ประกาศโรงพยาบาลเซกา เรื่อง ประกาศภารกิจหลักในการบริหารงาน
25 เม.ย. 60  18/60 : ประกาศโรงพยาบาลเซกา เรื่อง จัดตัังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
21 เม.ย. 60  15/60 : เรียนเชิญเข้าร่วมทบทวนการดูแลผู้ป่วยและหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด
20 เม.ย. 60  9/60 : ประชุมทบทวนการดูแลผู้ป่วย ตึกศัลยกรรม
20 เม.ย. 60  8/60 : การดูแลผู้่ป่วยผ่าตัดลำไส้
30 มี.ค. 60  6/60 : โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรมเคลื่อนที่สนับสนุนงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
9 ก.พ. 60  1/60 : เตือนภัย ไวรัสตัวใหม่ บุก วาเลนไทน์
15 ส.ค. 58  1/58 : แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์
6 ธ.ค. 61  18/61 : ประกาศโรงพยาบาลเซกา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4 ธ.ค. 61  17/61 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ จากแผนการจัดซื้องบเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 61  15/61 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องประกวดราคาให้บริการทางการแพทย์ จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
9 ก.ค. 61  14/61 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จากแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบบำรุงประจำปีงบประมาณ 2561
2 ก.ค. 61  13/61 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการจากแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2561
1 พ.ค. 61  12/61 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งานจากแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2561
26 เม.ย. 61  11/61 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จากแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561
5 ก.พ. 61  5/61 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จากแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 61  3/61 : แก้ไข เพิ่มเติม ต่อจากข่าว 2/61
18 ม.ค. 61  2/61 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ จากแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 61  1/61 : ประกาศโรงพยาบาลเซกา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ จากแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ธ.ค. 60  77/60 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ทันตกรรม) จำนวน 3 รายการ จากแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธ.ค. 60  76/60 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวจำนวน 5 รายการ จากแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561
27 ธ.ค. 60  75/60 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ จากแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561
22 ธ.ค. 60  74/60 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภุณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ จากแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธ.ค. 60  73/60 : ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ จากแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2561
23 ส.ค. 60  70/60 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในรายการ จ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์ภายใน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีตกลงราคา
22 ส.ค. 60  69/60 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ในรายการ ไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้งด้วยวิธีตกลงราคา
3 ส.ค. 60  68/60 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เสนอราคาไฟฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีตกลงราคา
3 ส.ค. 60  67/60 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เสนอราคาจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน ด้วยวิธีตกลงราคา

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่

ดูทั้งหมด

ประกาศโรงพยาบาลเซกา

ประกาศ
หลักบริหาร
ร้องเรียนร้องทุกข์
เซกา

นโยบาย โรงพยาบาลเซกา

ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สสจ.บึงกาฬ

ที่นอนลม

 

ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ
ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซกา
นายแพทย์ประเสริฐ ดิษฐ์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซกา
ลิงค์ Banner
คลังข้อมูล สสจ2
TB
vision2020
GIS
Nrefer
popmap
OVscreen
HosxpPCUupdate
oppp2010
catconfer
DOH คำนวนระยะทาง น้ำมันเชื้อเพลิง
KPI
โปรแกรมสารบรรณ
Risk Management
ผล lab online
ระบบรายงานผู้ป่วยใน
กลุ่มเซกาเพื่อนใจ
moph budget
ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
43file
R506
R506dash
OVSK server
isancohort
เว็บหน่วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
R8
NHSO

Copyright@2015 bkn.moph
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.047 วินาที
ขึ้นด้านบน