eletter
LTC
Datacenter
cockpit60
HDC
ร้องเรียน
เกี่ยวกับเรา กลับหน้าแรก ..
โรงพยาบาลเซกา (sekahospital)
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพแบบยั่งยืนในลุ่มน้ำโขงบนพื้นฐานจัดการแบบพอเพียง
พันธกิจ
พันธกิจ(Mission)

มุ่งมั่นให้บริการสาธารณสุข แบบองค์รวมครอบคลุม 4 มิติ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เน้นความรวดเร็ว ปลอดภัย และสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพกับเครือข่าย สุขภาพและชุมชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจภายใต้
การบริหาร ทรัพยากรที่มประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลและมีความพอเพียง
ประวัติความเป็นมา
โรงพยาบาลเซกา ได้เปิดเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.2535
ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ(จังหวัดหนองคาย เดิม)
มีพื้่นที่ทั้งหมด 30 ไร่ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุหมายเลขแปลงที่ นค.824
ข้อมูลการติดต่อ
62 หมู่ที่ 18 ต.เซกา
อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์ 042-489099 เบอร์แฟกซ์ 042-489699
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างsekahospital

Copyright@2015 bkn.moph
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.031 วินาที
ขึ้นด้านบน